Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES W SERWISIE ADAID.EU

 

 1. Definicje:

 1. Polityka – niniejszy dokument.
 2. Usługodawca – Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie (00-732) przy ul. Czerskiej 8/10, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000177032, NIP: 526-23-97-001, REGON: 016102001.
 3. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem: www.adaid.eu
 4. Regulamin Serwisu – regulamin Serwisu określający ogólne warunki i zasady korzystania z Serwisu oraz świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w Serwisie.
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Pracodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 7. Aplikujący – osoba fizyczna poszkodowana w wyniku działań militarnych podejmowanych w Ukrainie.
 8. Użytkownik – łączne określenie Pracodawcy i Aplikującego;

 

 1. Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca – tj. Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie (00-732) przy ul. Czerskiej 8/10. Usługodawca ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu.

 

2. Zakres danych zbieranych w Serwisie

 

 1. Za pośrednictwem Serwisu zbierane są następujące dane:

 

a) dane gromadzone automatycznie, którymi w szczególności są następujące informacje:

 

 • adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie,
 • typ urządzenia,
 • nazwa urządzenia (identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa),
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania http,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o interakcji urządzenia Użytkownika z Serwisem, w tym o stronach, do których uzyskano dostęp i klikniętych linkach.

Powyższych informacji Usługodawca używa do jego wewnętrznych analiz i do poprawy jakości i trafności Serwisu dla osób odwiedzających. Niektóre z tych informacji mogą być gromadzone za pomocą plików cookie i podobnej technologii śledzenia, co zostało wyjaśnione w pkt V poniżej. Informacje te będą stanowiły dane osobowe tylko wtedy, gdy Usługodawca będzie mógł je skojarzyć z poszczególnymi Użytkownikami;

 

b) dane osobowe podawane w Serwisie przez Aplikujących poprzez wypełnienie formularzy elektronicznych dostępnych w Serwisie, wykorzystywanych w celach wyraźnie określonych przez Usługodawcę – imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść ogłoszenia, treść CV zamieszczonego przez Aplikującego;

 

 • dane kontaktowe Pracodawców lub przedstawicieli Pracodawców – imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
 • dane dotyczące aktywności w Serwisie.

W tych wypadkach podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie.

Usługodawca nie będzie dokonywał profilowania danych osobowych Użytkowników oraz przekazywał danych osobowych poza obszar EOG.

 

3. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników zbierane przez Usługodawcę w celu świadczenia na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną w Serwisie przechowywane będą do czasu wykonania tych usług, nie później niż do chwili usunięcia Konta Użytkownika, rezygnacji z usług Newslettera, czy usunięcia danych z Serwisu.

 

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Usługodawcę w następujących celach i w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:
 2. w celu zawarcia z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w Serwisie i w celu jej wykonania zgodnie z Regulaminem, w szczególności w celu:
  • rejestracji Użytkownika w Serwisie;
  • prowadzenia konta Użytkownika w Serwisie;
  • wykonywania innych praw i obowiązków wynikających z Regulaminu Serwisu.

  Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w powyższym celu jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 3. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy, w szczególności ze względu na konieczność realizacji obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, np. z uwagi na obowiązki podatkowe, archiwizacje dokumentacji (art. 6 ust. 1 lit c) RODO);
 4. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora lub osób trzecich, w szczególności w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, w tym odpowiedzialnością administracyjną i karną, jak również w celach marketingowych, obejmujących profilowanie oraz wyświetlanie spersonalizowanych ofert, reklam i innych usług w serwisach internetowych własnych oraz w Internecie. W ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Usługodawca jest uprawniony do udostępnienia w Serwisie funkcji oferowanych przez usługodawców zewnętrznych (w tym wtyczki [plug-ins] czy uwierzytelnienia konta) (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 

5. Odbiorcy danych osobowych

 1. Usługodawca może udostępnić dane osobowe Użytkownika następującym podmiotom:
 1. podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 2. usługodawcom, którzy na podstawie umów zawartych z Usługodawcą świadczą na jego rzecz określone usługi związane z działaniem Serwisu, których wykonanie wiąże się z koniecznością dostępu i przetwarzania danych osobowych Użytkowników;
 3. Pracodawcom korzystającym z Serwisu;
 4. Partnerom Usługodawcy prowadzącym bezpłatne szkolenia dla Aplikujących.
 5. Przekazanie danych osobowych następuje wyłącznie w zakresie koniecznym w danym przypadku.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Użytkownikom przysługuje prawo do:

 

 • uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych osobowych,
 • żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych osobowych – poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,
 • przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie ich od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez uczestnika podmiotowi trzeciemu,
 • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

 

7. Informacja dotycząca plików cookies

 1. Serwis wykorzystuje tzw. pliki cookies (ciasteczka). Pliki cookies to proste, niedużych rozmiarów pliki/dane informatyczne wysyłane wraz z podstronami niniejszej strony internetowej i przechowywane na dysku twardym komputera danego Użytkownika przez przeglądarkę internetową w celu poprawnego korzystania z naszej strony internetowej. Informacje przechowywane w plikach cookies mogą być wysyłane z powrotem na nasze serwery podczas kolejnej wizyty użytkownika Serwisu lub przekazywane właściwym osobom trzecim. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies są zapisywane na urządzeniu użytkownika Serwisu oraz przesyłane przez przeglądarkę internetową użytkownika do Serwisu za każdym razem, gdy użytkownik z niego korzysta.
 2. Serwis wykorzystuje również informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP).
 3. W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 

a) z uwagi na czas życia cookies:

 

 • cookies sesyjne – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • cookies trwałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika Serwisu

b) z uwagi na cel, jakiemu pliki cookies służą:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, tj. umożliwiające „zapamiętanie” ustawień wybranych przez użytkownika Serwisu i personalizację interfejsu użytkownika Serwisu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik Serwisu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

c) Usługodawca wykorzystuje informacje gromadzone przy użyciu plików cookies oraz pochodzące z logów systemowych w celu:

 • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu;
 • dostosowania treści, wyglądu, rozmiaru oraz innych parametrów Serwisu do konkretnego urządzenia i preferencji użytkownika (w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb);
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 

4. Korzystając z Serwisu użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim urządzeniu końcowym.

6. Użytkownik może usunąć lub zablokować instalację plików cookies za pośrednictwem zmiany ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta.

6. Usunięcie lub zablokowanie plików cookies może wpłynąć na dostępność funkcjonalności Serwisu, prawidłowości wyświetlania Serwisu oraz utratę preferowanych ustawień stron internetowych Serwisu.

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Usługodawcą reklamodawców oraz partnerów.

8. Pliki cookies wykorzystywane przez Serwis, bez ich powiązania z innymi danymi dotyczącymi użytkowników Serwisu, nie pozwalają Usługodawcy na identyfikację konkretnych użytkowników korzystających z Serwisu.

9. Serwis wykorzystuje wtyczki zewnętrznych usługodawców w formie przycisków „Udostępnij” lub „Lubię to” w serwisie Facebook, jak również do uwierzytelnienia konta. Funkcjonalność „Udostępnij” lub „Lubię to” umożliwia udostępnienie zawartości Serwisu, w tym zamieszczonych ogłoszeń w serwisach podmiotów trzecich. Warunkiem skorzystania z tej funkcjonalności jest posiadanie aktywnego konta użytkownika w jednym z tych serwisów.

10. Serwis wykorzystuje wtyczki zewnętrznych usługodawców takich jak Google w celu zbierania danych statystycznych o ruchu na stronie.

11. Więcej informacji na temat plików cookies jest dostępnych w sekcji „Pomoc” / „Ustawienia” w menu przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik, a także pod adresem wszystkoociasteczkach.pl.

 

8. Kontakt z administratorem danych osobowych

 

Kontakt z Usługodawcą możliwy jest w następujący sposób:

 

 1. telefonicznie pod numerem 22 898 84 25
 2. pocztą elektroniczną na adres office@sar.org.pl

some text here..

Share This

Share this with your friends!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email