REGULAMIN SERWISU

adaid.eu

 

 1. DEFINICJE:

 

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników;
 2. Usługodawca – Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie (00-732) przy ul. Czerskiej 8/10, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000177032, NIP: 526-23-97-001, REGON: 016102001.
 3. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem: www.adaid.eu.
 4. Usługa – usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, w szczególności obejmujące możliwość umieszczania ogłoszeń o pracę przez Użytkowników oraz ofert pracy Pracodawców.
 5. Pracodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 6. Aplikujący – osoba fizyczna poszkodowana w wyniku działań militarnych podejmowanych w Ukrainie.
 7. Użytkownik – łączne określenie Pracodawcy i Aplikującego.
 8. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę poprzez wysyłanie listów elektronicznych za pośrednictwem których Usługodawca informuje o badaniach, dobrych praktykach, wystawach i innych ciekawych projektach, a także o najnowszych szkoleniach, konkursach i konferencjach, których jest organizatorem.

 

1. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników, w tym zakładania konta oraz publikowania ogłoszeń. Każdy korzystający z Serwisu jest obowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.
 2. Usługodawca w żaden sposób nie pośredniczy w kontaktach między Użytkownikami, w szczególności nie jest odpowiedzialny za przebieg procesu rekrutacyjnego.
 3. Usługodawca nie będzie ingerował w treść ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie.
 4. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie funkcjonalności Serwisu Użytkownikom.
 5. Korzystanie z Usługi wymaga posiadania komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

2. Usługi

 

 1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom możliwość skorzystania z następujących Usług:
  a) udostępnienie indywidualnego konta użytkownika w Serwisie;
  b) umieszczanie przez Pracodawców w Serwisie ogłoszeń o ofertach pracy;
  c) umieszczania przez Aplikujących ogłoszeń o poszukiwaniu pracy oraz dodawania CV w Serwisie;
  d) przeglądanie oraz wyszukiwanie ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie;
  e) edycja oraz usuwanie zamieszczonych w Serwisie ogłoszeń;
  f) przeglądania CV przez Pracodawców zarejestrowanych w Serwisie;
  g) przeglądanie ogłoszeń nieodpłatnych szkoleń oferowanych przez Usługodawcę lub jego partnerów.

 

 1. Usługodawca, w ramach funkcjonalności Serwisu, będzie udostępniał Aplikującym ogłoszenia o nieodpłatnych szkoleniach organizowane zarówno przez siebie, jak i jego partnerów, mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych Aplikujących. Po wybraniu szkolenia, Aplikujący zostanie przeniesiony na stronę Usługodawcy, gdzie będzie mógł się zapoznać ze szczegółowymi informacjami na jego temat.

 

3. Konto

 

 1. W celu skorzystania przez Użytkowników z pełnej funkcjonalności Serwisu, w tym możliwości przeglądania, dodawania, usuwania ogłoszeń niezbędne jest założenie indywidualnego Konta Użytkownika.
 2. Użytkownik może posiadać jedno konto w Serwisie.
 3. Dla rejestracji konta wymagane jest:
  a) uzupełnienie formularza dostępnego w Serwisie oraz podania danych, w tym Imienia i nazwiska (w przypadku Aplikujących), numeru telefonu. adresu poczty elektronicznej oraz hasła.
  b) zapoznanie się z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz ich akceptację.
 1. Po spełnieniu warunków opisanych w punkcie powyżej, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację konta w Serwisie. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za podanie przez Użytkownika błędnego adresu poczty elektronicznej bądź niedostarczenia Użytkownikowi wiadomości.
 2. Użytkownik ma możliwość usunięcia konta z Serwisu w każdy momencie poprzez:
  a) wybranie odpowiedniej opcji w ustawieniach konta;
  b) przesłanie oświadczenia o usunięciu konta z Serwisu za pośrednictwem dedykowanego formularza;
  c) przesłanie oświadczenia o usunięciu konta z Serwisu za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres e-mail Usługodawcy.

 

4. Polityka prywatności

 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajdują się Polityce Prywatności, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

5. Newsletter

 

 1. Usługodawca umożliwia zapisanie się poprzez Serwis do bezpłatnego Newslettera.
 2. Zapis do Newslettera jest możliwy po podaniu adresu e-mail.
 3. Usługodawca za pośrednictwem Newslettera informuje o badaniach, dobrych praktykach, wystawach i innych ciekawych projektach, a także o najnowszych szkoleniach, konkursach i konferencjach, których jest organizatorem. Informacje zawarte w Newsletterze mogą stanowić informację handlową, w rozumieniu art. 2 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która dotyczyć może zarówno Usługodawcy, jak i jego partnerów.
 4. W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania Newsletteru poprzez kliknięcie stosownego linka znajdującego się w każdej otrzymanej wiadomości Newsletter lub wysyłając takie żądanie poczta elektroniczną na adres office@sar.org.pl
 5. W ramach usługi Newsletter Użytkownik będzie otrzymywał wiadomości w formie listu elektronicznego na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

 

6. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03 marca 2022 r.
 2. Regulamin może być zmieniony pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Użytkowników. Zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane na stronach Serwisu z wyprzedzeniem 14 dni.